Fish ' Fly

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Algemeen
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk op alle prijsoffertes opgemaakt door de bvba Fish’Fly, op elke tussen de bvba Fish’Fly en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, en op alle facturen van de bvba Fish’Fly, en dit ongeacht waar de woonplaats of de zetel van de opdrachtgever gelegen is, en ongeacht waar de levering dient te worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien ze door de bvba Fish’Fly schriftelijk werden aanvaard. Bij tegenstrijdigheid tussen aldus aanvaarde algemene voorwaarden en huidige algemene voorwaarden van de bvba Fish’Fly, primeren deze laatste.

2. Prijsoffertes
Alle prijsoffertes, mondeling of schriftelijk, zijn vrijblijvend. De prijzen op basis waarvan de prijsoffertes zijn opgemaakt zijn exclusief B.T.W., verpakkings- en verzendingskosten.

3. Overeenkomsten
Overeenkomsten zijn pas bindend voor de bvba Fish’Fly na schriftelijke bevestiging van harentwege.

4. Ontwerp
Een ontwerp is elke tekening, illustratie, model, foto, bladschikking of tekst waardoor de bvba Fish’Fly vorm geeft aan een idee. Zowel een voorlopige als definitieve vormgeving geldt als ontwerp. Behoudens andersluidende overeenkomst deelt de opdrachtgever de bvba Fish’Fly een schriftelijke bepaling van de ontwerpopdracht mee. In elk geval dient de opdrachtgever de opdracht voor het ontwerp steeds zo nauwkeurig mogelijk mee te delen.

5. Eigendomsrecht, bewaring en reproductie
Alle ontwerpen blijven eigendom van de bvba Fish’Fly en worden door haar geregistreerd met een volgnummer. Alleen het reproductierecht wordt binnen de wettelijke grenzen afgestaan. Hetzelfde geldt voor alle werkstukken en documenten
door de bvba Fish’Fly opgemaakt ter voorbereiding van het ontwerp. De ontwerpen worden steeds ondertekend met het beeldmerk van de bvba Fish’Fly. Het beeldmerk mag niet worden gewijzigd of weggelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bvba Fish’Fly.
Bij manuele reproductie van de ontwerpen dient steeds de vermelding “idee Fish’Fly bvba Roeselare” opgenomen te worden.

6. Verbintenissen van de opdrachtgever
De opdrachtgever wordt geacht het recht te hebben de opdracht te geven om een ontwerp uit te werken. Hij draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid en verbindt zich er toe de bvba Fish’Fly te vrijwaren voor alle aanspraken en vorderingen die derden ten aanzien van haar zouden formuleren op basis van de gegeven opdracht.
Met betrekking tot drukwerk aanvaardt de opdrachtgever de bepalingen vastgesteld voor het grafisch bedrijf, zijnde een maximum toegestane afwijking van 10% naar oplage, formaat kleur en papiergewicht.

7. Geheimhouding
De bvba Fish’Fly verbindt er zich toe om alle vertrouwelijke informatie haar meegedeeld door de opdrachtgever in het kader van de opdracht (i.e. fabricatiemethoden, commerciële politiek en reclamepolitiek), geheim te houden.

8. Onkosten en bijkomende vergoedingen
Indien tijdens de uitvoering van het ontwerp onkosten worden gemaakt voor technische hulpmiddelen (i.e. zetwerk, foto’s, ...), reis- en verblijfkosten, verplaatsingskosten, werkzaamheden door derden, enz., dan komen deze ten laste van de
opdrachtgever. Nevenwerkzaamheden (i.e. drukwerkcontrole, besprekingen, verzamelen van gegevens, ...) kunnen aanleiding zijn tot het aanrekenen van een bijkomende vergoeding volgens uurtarief.
Indien de bvba Fish’Fly op verzoek van de opdrachtgever, voorafgaand aan het eigenlijke ontwerp, een vooronderzoek uitvoert, dan is daarvoor tevens een bijkomende vergoeding verschuldigd.
Er is ook een bijkomende vergoeding verschuldigd wanneer de opdrachtgever verlangt dat adviserend en controlerend wordt opgetreden bij een totaal vormingsbeleid of een onderdeel daarvan.

9. Verloning na gedeeltelijke uitvoering ontwerp
Wanneer, ongeacht de reden daartoe, de bvba Fish’Fly begint met de uitvoering van een opdracht vooraleer alle voorbereidend werk klaar is, en de uitvoering moet worden stopgezet als gevolg van het uitblijven van de nodige gegevens opgevraagd bij de opdrachtgever, is de opdrachtgever een voorschot verschuldigd in verhouding tot de reeds geleverde prestaties en de gemaakte kosten.

10. Verloning na weigering van ontwerp
Indien de opdrachtgever een voorlopig of definitief ontwerp weigert, zonder mogelijkheid voor de bvba Fish’Fly tot aanpassing van het ontwerp, of wanneer het ontwerp of de proef niet definitief mag worden uitgevoerd, zal de vergoeding voor de geleverde prestaties samen met de reeds gemaakte kosten worden aangerekend. In dergelijk geval dient het ontwerp te worden terugbezorgd aan de bvba Fish’Fly.

11. Levering
A. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de prijzen geldig vanaf de maatschappelijke zetel van de bvba Fish’Fly.
Bijgevolg voldoet de bvba Fish’Fly aan haar leveringsplicht wanneer het ontwerp op haar maatschappelijke zetel ter beschikking gesteld wordt van de opdrachtgever.
Indien het ontwerp op de afgesproken leveringsdatum, om welke reden dan ook, door de opdrachtgever niet wordt opgehaald, wordt het op de maatschappelijke zetel van de bvba Fish’Fly bewaard en dit voor rekening, op kosten en op risico van de opdrachtgever.
De opdrachtgever draagt alle kosten en risico’s verbonden aan het vervoer van het ontwerp vanaf de maatschappelijke zetel naar de gewenste bestemming.
B. De overeengekomen leveringstermijnen zijn niet bindend. Deze termijnen zullen zoveel als mogelijk gerespecteerd worden. De overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de bvba Fish’Fly, en kan evenmin een grond vormen tot ontbinding van de overeenkomst.

12. Levering van deelopdrachten
Wanneer de opdrachtgever aan de bvba Fish’Fly slechts een deelopdracht toevertrouwt, zal zij het resultaat van deze deelopdracht ter controle en aanvaarding afleveren aan de opdrachtgever.
Indien echter schriftelijk is overeengekomen dat het resultaat van de deelopdracht rechtstreeks afgeleverd dient te worden aan een derde, en controle een aanvaarding door de opdrachtgever bijgevolg uitgesloten is, impliceert dit dat de opdrachtgever het resultaat van de deelopdracht aanvaardt. Hiervan kan geen tegenbewijs geleverd worden. In dat geval kan de bvba Fish’Fly in geen geval aangesproken worden voor eventuele problemen die zich in de volgende fasen van het productieproces, die haar niet werden toevertrouwd, zouden voordoen.

13. Overmacht
De aansprakelijkheid van de bvba Fish’Fly kan niet worden ingeroepen wanneer het niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatieongevallen, brand, machinebreuk, technische defecten, faillissement leveranciers, enz. Overmacht geeft de opdrachtgever in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding.

14. Klachten
Klachten betreffende de uitvoering van het ontwerp dienen de bvba Fish’Fly gemeld te worden bij aangetekend schrijven, te versturen binnen de twee dagen na levering. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. Een klacht kan de opdrachtgever in elk geval niet ontlasten van de verplichting om het bedrag van de facturen te betalen op de bij de overeenkomst vastgestelde data en volgens de bedongen voorwaarden. Een klacht, zelfs indien gegrond, machtigt de opdrachtgever bovendien niet om de uitvoering van de overeenkomst te weigeren voor ontwerpen die niet het voorwerp van de klacht uitmaken.

15. Aanvaarding factuur - Betaling
Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum als aanvaard beschouwd worden.
Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de bvba Fish’Fly en dit binnen dertig dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De betaling per overschrijving, wissel of op enige andere wijze kan niet aanzien worden als een verzaking aan deze bepaling en houdt geen schuldvernieuwing in.
De betaling dient te geschieden contant, zonder korting, en in Euro, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de opdrachtgever. Ook alle innings- en protestkosten van geaccepteerde of niet geaccepteerde wissels zijn ten laste van de opdrachtgever.
Indien het vertrouwen van de bvba Fish’Fly in de kredietwaardigheid van de opdrachtgever geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de bvba Fish’Fly zich het recht voor om de gehele uitvoering van de opdracht of een gedeelte ervan op te schorten en van de opdrachtgever de geschikte waarborgen te eisen.
Indien de opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt de bvba Fish’Fly zich het recht voor om de gehele opdracht of een gedeelte ervan te annuleren. Al het voorgaande geldt onverminderd de rechten van de bvba Fish’Fly op schadevergoeding en intresten.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse nalatigheidsintrest ten bedrage van de gerechtelijke rente, verhoogd met 2% opbrengen, met een minimumintrestvoet van 12%.
Bovendien zal het nog openstaande saldo, na een vergeefse ingebrekestelling, verhoogd worden met 12% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 euro en een maximum van 1.860 euro, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt.
De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

16. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
Alle geschillen tussen de opdrachtgever en de bvba Fish’Fly vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.
De verhouding tussen de opdrachtgever en de bvba Fish’Fly wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

17. Zelfstandigheid van de clausules – Nederlandse tekst
De eventuele nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.
In geval van betwisting nopens de interpretatie van deze voorwaarden primeert steeds de Nederlandse tekst.

terug naar de Fish'Fly site

Fish'Fly - Sint-Blasiusstraat 11A - 8800 Rumbeke
T 051 208 808 - F 051 208 908 - info@fishfly.eu